logo logo logo
Nielegalna sprzedaż towarów a podatek VAT

Poradnik VAT nr 15 (495) z dnia 10.08.2019 r.
Problematyczną kwestią w zakresie opodatkowania podatkiem VAT danej transakcji jest nielegalna sprzedaż towarów, np. wyrobów stalowych pochodzących z przestępstwa czy handel podrobionymi towarami, np. środkami farmaceutycznymi. (...) Z orzecznictwa TSUE wynika, że dla opodatkowania podatkiem VAT nie jest w zasadzie istotna nielegalność danej transakcji, lecz to, jak taka transakcja rzutuje na realizację zasady neutralności VAT, przede wszystkim w aspekcie konkurencyjności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Przychody i koszty z tytułu realizacji kart podarunkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019 r.
Koszty zakupu towaru, który będzie nabywany przez klienta w wyniku realizacji karty podarunkowej, powinny być uznane za koszty podatkowe w momencie sprzedaży towaru na podstawie takiej karty. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.71.2019.4.SP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Zwrot VAT w terminie 25 dni - od 1 września 2019 r. nowe zasady potwierdzania zapłaty należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019 r.
Podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, wynikający z deklaracji VAT-7, powinien w dniu złożenia tej deklaracji złożyć także potwierdzenie zapłaty należności wynikających z faktur ujętych w deklaracji VAT, dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Wydatki na szkolenie menedżerów - interpretacja organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 01.08.2019 r.
Wydatki spółki na kursy i szkolenia, aktualizujące wiedzę i kompetencje osób zarządzających spółką, poniesione na podstawie umowy zlecenia o świadczenie usług zarządzania, mogą stanowić w spółce koszty uzyskania przychodów. Wprawdzie tego rodzaju wydatki nie gwarantują osiągnięcia przychodu, ale ważne jest, aby osoby zarządzające spółką uzupełniały swą wiedzę zawodową, którą będą mogły wykorzystać dla dobra spółki. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.176.2019.3.AS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Odliczanie VAT przy wynajmie służbowych samochodów osobowych pracownikom

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
W praktyce zdarza się, że podatnicy odpłatnie udostępniają swoim pracownikom na cele prywatne firmowe samochody osobowe. Co do zasady, wynajem samochodów jest uznany za odpłatne świadczenie usług. W związku z tym powstaje pytanie, czy w takim przypadku podatnicy mają prawo do odliczania VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z tymi samochodami?
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Od września br. nowy wykaz podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od początku września 2019 r. została utworzona baza wszystkich podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT. W bazie znajdują się dane, takie jak: nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również ich NIP i PESEL, data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Baza ta jest aktualizowana w każdy dzień roboczy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Pracownicze koszty uzyskania przychodów

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Ewelina Piotrowska
Zakłady pracy wypłacając pracownikom należności ze stosunku pracy jako płatnicy pdof mają obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Przy ich ustalaniu pracodawca powinien uwzględniać przysługujące pracownikowi koszty uzyskania przychodów. Pracodawca stosuje pracownikowi koszty uzyskania przychodów, gdy ten w danym miesiącu osiągnie przychód ze stosunku pracy. Mają one wpływ na wartość dochodu podlegającego opodatkowaniu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Koszty podróży biznesowej właściciela firmy

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019 r., autor: Ewelina Piotrowska
Podczas wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy odbywają podróże w celach biznesowych. Wiąże się to z ponoszeniem wydatków dotyczących dojazdu do miejsca docelowego, noclegów i wyżywienia. Aby przedsiębiorca mógł obciążać ich wartością koszty podatkowe, musi wykazać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powinien także mieć na względzie wyłączenia przewidziane w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019 r.
W świetle nowego stanowiska organów podatkowych, z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączać wszelkie kary umowne (odszkodowania). Nie ma znaczenia, czy odpowiedzialność podmiotu, której wyrazem jest zapłata kary umownej, została oparta na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. W pojęciu "wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług" mieści się również opóźnienie w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego, za które podmiot ponosi odpowiedzialność obwarowaną karą umowną.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Obowiązkowy MPP - nowe zasady fakturowania

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1032) z dnia 01.09.2019 r.
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła mechanizm podzielonej płatności (MPP) w wersji obligatoryjnej (od 1 listopada 2019 r.). Obowiązkowa wersja MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności solidarnej nabywcy (czyli towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 19/09/2019



Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8867 3,9653 0.10%
EUR 4,2970 4,3838 0.11%
CHF 3,9052 3,9840 0.06%
GBP 4,8501 4,9481 0.22%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: