logo logo logo
Kasa on-line przy sprzedaży węgla

Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy dokonujący m.in. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych są zobowiązani ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021"Czynny żal" a kara 500 zł za błąd w ewidencji VAT

Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik, który przekaże ewidencję zawierającą błędy uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, otrzyma z urzędu skarbowego wezwanie do ich skorygowania. Na przesłanie ewidencji poprawionej w zakresie wskazanych błędów lub złożenie wyjaśnień wykazujących brak uchybień jest 14 dni. Jeżeli w tym terminie podatnik nie prześle skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień albo w swoich wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów określonych w wezwaniu, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu. Kara orzekana jest w formie decyzji. Przysługuje od niej odwołanie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Nowe regulacje w zakresie WIS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Wiążąca Informacja Stawkowa wskazuje sposób zaklasyfikowania towaru albo usługi według stosownej klasyfikacji używanej na potrzeby VAT oraz określa właściwą stawkę podatku dla tego towaru albo usługi. Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w WIS. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych w zakresie rozwiązań SLIM VAT oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT, wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. wyjaśniło zasady stosowania nowych przepisów dotyczących m.in. WIS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego podatnicy coraz częściej chcą otrzymywać na rachunek bankowy, a nie przekazem pocztowym lub w formie wypłaty w kasie. To nie tylko efekt pandemii COVID-19. Z przelewem nie wiążą się dodatkowe koszty, a pieniądze można mieć do swojej dyspozycji szybciej niż w przypadku zwrotu w gotówce.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Zwrot wpłaconej kwoty i ponowna płatność w MPP a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021 r.
W sytuacji, kiedy nabywca otrzyma od sprzedawcy zwrot wpłaconej kwoty, która - pomimo obowiązku - nie została wpłacona z zastosowaniem MPP i dokona ponownej zapłaty w MPP - nabywca nie powinien ponieść negatywnych konsekwencji podatkowych. Finalnie płatność taka zostanie bowiem dokonana w systemie MPP. Nie będzie miał tu zatem zastosowania przepis, wyłączający z kosztów podatkowych płatności dokonane z pominięciem MPP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas

Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. Celem wydania nowych rozporządzeń jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (tzw. e-paragonów) do nabywcy, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób przy użyciu kas on-line.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Nieodpłatne przekazanie prezentów a podatek VAT

Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów. Przy czym ustawodawca przewidział sytuacje, w których również nieodpłatna dostawa towarów uznawana jest za dokonywaną za wynagrodzeniem co oznacza, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjątkiem jest przekazanie prezentów o małej wartości.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Czy spółka komandytowa może w 2021 r. wybrać estoński CIT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021 r.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) to nowe rozwiązanie polegające na odroczeniu opodatkowania podatkiem dochodowym zysków spółek kapitałowych generalnie do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza. (…) W świetle obowiązujących przepisów, spółki komandytowe po uzyskaniu przez nie statusu podatnika CIT nie mogą wybrać tzw. estońskiego CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Straty podatkowe w zeznaniu za 2020 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021 r.
Podatnik rozliczający stratę na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 updof ma prawo jej odliczenia w danym roku podatkowym w dowolnej proporcji, jednak w kwocie nie większej niż 50% kwoty straty. Przy dostatecznie wysokim dochodzie uzyskanym ze źródła przychodów, w którym poniesiona była strata, jej pełne rozliczenie może nastąpić w ciągu dwóch lat podatkowych. Jeśli podatnik rozlicza straty z kilku poprzednich lat, to maksymalną kwotę, tj. 50% straty musi ustalić dla każdej z tych strat.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021W rozliczeniu za 2020 r. ulga abolicyjna na dotychczasowych zasadach

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Podatnicy PIT objęci w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy zarabiają za granicą, by uniknąć podwójnego opodatkowania z tytułu uzyskanych dochodów, rozliczają podatek dochodowy według jednej z metod przewidzianych w art. 27 updof. Jest to metoda wyłączenia z progresją albo metoda proporcjonalnego odliczenia. W celu zniwelowania różnic w wysokości PIT wynikających z istnienia dwóch różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, w ustawie o PIT funkcjonuje tzw. ulga abolicyjna.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 08/03/2021Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8198 3,8970 1.88%
EUR 4,5517 4,6437 0.85%
CHF 4,1109 4,1939 1.34%
GBP 5,2780 5,3846 0.72%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: