logo logo logo
Modyfikacje w zwolnieniu z pdof dla młodych

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020 r., autor: Agata Cieśla
Od 1 sierpnia 2019 r. ze zwolnienia od pdof korzystają przychody wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Jednak w związku z tym, że zwolnienie to weszło w życie w trakcie roku podatkowego, reguły nim rządzące w 2019 r. stanowiły rozwiązania przejściowe. Dlatego te funkcjonujące w 2020 r. różnią się od dotychczas obowiązujących.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Jak długo przechowywać firmową dokumentację podatkową?

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczeń z fiskusem trzeba przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego ona dotyczy. Jest to zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wypadł termin płatności podatku. Okres ten może się wydłużyć z powodu zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia. Zamknięcie firmy nie zwalnia z zachowania wymaganego okresu archiwizacji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Roczna korekta VAT w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 r., autor: Agata Cieśla
Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT prowadzącymi tzw. działalność mieszaną, czyli zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT, zobowiązani są do corocznego dokonywania korekty odliczonego podatku VAT. Korekta nie pozostaje obojętna na gruncie podatku dochodowego - wpływa bowiem na zwiększenie przychodów lub kosztów podatkowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Informacja PIT-11 składana za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020 r., autor: Ewelina Piotrowska
Wystawiona podatnikowi informacja PIT-11 zawiera dane w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym PIT-11 to podstawowa baza informacji niezbędna do sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Mechanizm podzielonej płatności w wyjaśnieniach MF

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Obowiązkowy MPP jest stosowany przez nabywcę przy regulowaniu należności, jeżeli przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę tych towarów czy usług przekracza 15.000 zł, oraz gdy czynność jest dokonywana na rzecz podatnika. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przedstawiło objaśnienia dotyczące stosowania obowiązkowego MPP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Przepisy o zatorach płatniczych a uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele mogą, a dłużnicy muszą korygować podstawę opodatkowania/stratę podatkową - w przypadku braku zapłaty zobowiązania przez dłużnika - w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Przeliczenia kursowe dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019 r.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zasady te dotyczą zarówno sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz kontrahenta krajowego, jak i zagranicznego. Aby przeliczyć na złote przychód wyrażony w walucie obcej, konieczne jest ustalenie daty powstania tego przychodu. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Opłata za wpis do rejestru BDO

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019 r.
Opłata za wpis do rejestru BDO wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla innych przedsiębiorców. (...) Za prowadzenie działalności bez wpisu grożą wysokie kary - od 5.000 zł do 1 mln zł. Będą one wymierzane w drodze decyzji przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie brał pod uwagę rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz weźmie pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw

Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019 r.
Obowiązkiem stosowania kas on-line od 1 stycznia 2020 r. zostali objęci podatnicy: świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Mikrorachunek a identyfikator podatkowy wpłacającego

Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna wygenerować mikrorachunek podatkowy na podstawie NIP - także wtedy, gdy jednocześnie pracuje na umowę o pracę. Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy podatnika (płatnika), za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. będą opłacane PIT, CIT i VAT. Przeznaczony on będzie do obsługi również niepodatkowych należności budżetowych, tj. kosztów upomnienia oraz odsetek za zwłokę od PIT, CIT i VAT. W ten sposób trzeba będzie regulować także wspomniane zobowiązania podatkowe dotyczące lat ubiegłych, np. wynikające z korekt deklaracji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 28/01/2020Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8414 3,9190 0.62%
EUR 4,2321 4,3175 0.48%
CHF 3,9609 4,0409 0.69%
GBP 5,0166 5,1180 0.31%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: