logo logo logo
Zmiana harmonogramu spłat rat leasingowych może ograniczyć koszty uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 01.11.2019 r.
Sporządzenie w 2019 r. aneksu do umowy leasingu operacyjnego podpisanej do końca 2018 r., zmieniającego wysokość rat leasingowych w ten sposób, że jedna rata miesięczna znacząco wzrasta w stosunku do pierwotnego harmonogramu, a pozostałe raty miesięczne maleją - jest istotną zmianą umowy leasingu. Dlatego, jeśli wartość samochodu osobowego przekracza 150.000 zł (225.000 zł w przypadku pojazdu elektrycznego), to do rozliczania rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Split payment a zapłata zaliczki

Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy zmieniające zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Po zmianie dla niektórych podatników MPP jest obowiązkowy. W praktyce pojawia się problem, jak stosować MPP do zaliczek.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Zasilenie konta spółki osobowej przez wspólnika a PCC

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Wspólnicy spółek osobowych często mają trudności z ustaleniem, czy przekazanie przez nich środków finansowych spółce będzie wiązało się z koniecznością rozliczenia PCC. Ustawa o PCC określone bowiem czynności związane z przekazaniem środków na rzecz spółki kwalifikuje jako zmianę umowy spółki osobowej podlegającą PCC. Nie wszystkie z nich wymagają zasilenia konta, wystarczy, że wspólnicy pozostawią zysk w spółce w celu zwiększenia swoich wkładów. Stawka PCC w przypadku tych czynności wynosi 0,5% od podstawy opodatkowania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Które konta firmowe trzeba zgłosić administracji skarbowej?

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Przedsiębiorcy coraz częściej są zmuszeni założyć konto rozliczeniowe na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych: otrzymania zwrotu VAT, stosowania split payment, obsługi transakcji powyżej 15.000 zł. Każdy rachunek związany z prowadzoną działalnością - nie tylko rozliczeniowy - trzeba zgłosić administracji skarbowej. Dokonuje się tego poprzez złożenie CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 albo NIP-8.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Ustalanie podatkowych różnic kursowych w przypadku faktur wystawionych w dwóch walutach

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019 r.
W przypadku, gdy należność za fakturę została ustalona w umowie w walucie obcej i zapłata za tę fakturę również została dokonana w walucie obcej, to powstałe różnice, wynikające z różnych kursów waluty obcej, będą mogły stanowić podatkowe różnice kursowe. Nie stoi temu na przeszkodzie fakt, iż jednocześnie na fakturze wykazano kwotę należności w złotych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Moment rozliczenia płac w kosztach grudniowych

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019 r., autor: Agata Cieśla
W firmowym rachunku kosztowym przedsiębiorcy ujmują zarówno należności pracownicze, jak i przysługujące zleceniobiorcom oraz naliczane od nich składki ubezpieczeniowe. Wpływ na moment, w którym ich firma może obciążyć koszty, ma nie tylko ich rodzaj, ale także termin ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji. W ten sposób grudniowe wypłaty, a także przypadające na nie składki ubezpieczeniowe, mogą być rozliczane w grudniu lub w styczniu następnego roku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Przedłużenie terminu obowiązywania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

Poradnik VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019 r.
W świetle obowiązujących regulacji do 31 grudnia 2019 r. na potrzeby krajowych przepisów podatkowych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostanie wprowadzony nowy system identyfikowania towarów i usług (według unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów i PKWiU 2015 w zakresie usług). Zatem konieczne stało się zapewnienie obowiązywania dotychczasowej klasyfikacji do czasu wejścia w życie nowych zasad.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na noclegi pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1041) z dnia 01.12.2019 r.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca, w celu pozyskania pracowników lub utrzymania już zatrudnionych (zamieszkałych w miejscowościach oddalonych od miejscowości, w której znajduje się miejsce wykonywania pracy), ponosi wydatki na najem mieszkania dla tych osób, to zasadne jest uznać, że są to wydatki celowe i racjonalnie uzasadnione. W ten sposób przedsiębiorca dąży do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma zatem przeszkód, aby wydatki te przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Płatnicze rozliczenia chorującego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019 r., autor: Agata Cieśla
Za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą pracownik może otrzymywać należności o różnym charakterze zaliczane do różnych źródeł przychodów. To powoduje, że także sposób ich opodatkowania może się różnić. W konsekwencji obowiązki pracodawcy, jako płatnika pdof, uzależnione są od tego, jakie należności chorujący pracownik otrzyma.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości - rozliczenie dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 01.10.2019 r.
W przypadku nadpłaty podatku od nieruchomości podatnik powinien skorygować koszty uzyskania przychodów. W przypadku, gdy korekta jest spowodowana błędem rachunkowym, korekty kosztów podatkowych należy dokonać wstecz. Kierując się jednak najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, zasadne jest uznać, że zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości stanowi dla podatnika przychód podatkowy - w dacie faktycznego otrzymania środków pieniężnych z tytułu tej nadpłaty.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 13/12/2019Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8130 3,8900 0.34%
EUR 4,2418 4,3274 0.04%
CHF 3,8718 3,9500 0.22%
GBP 5,0136 5,1148 0.60%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: