logo logo logo
Solidarna zapłata opłaty skarbowej

Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa spoczywa solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku. Urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na wniosek podatnika. Wniosek może złożyć pełnomocnik podatnika legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym (PPS-1). Pełnomocnictwo to może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Zapewnienie noclegów zagranicznym zleceniobiorcom z podatkowymi kosztami - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021 r.
Koszty poniesione na zapewnienie miejsc noclegowych zleceniobiorcom stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.152.2021.4.ŚS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Urzędnicy mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu VAT

Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku powinno być doręczone podatnikowi przed upływem poprzednio obowiązującego terminu. Przedłużenie musi mieć charakter ciągły. Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku doręczone z opóźnieniem eliminuje z obrotu wydane po nim kolejne postanowienia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Do ustawy o VAT mają zostać wprowadzone przepisy dające podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych. W założeniu nowe przepisy miały wejść w życie z dniem 1 października 2021 r., ale obecnie termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2022 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Nabycie używanego środka trwałego a zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021 r.
Indywidualne ustalenie stawki amortyzacyjnej jest możliwe, jeżeli zakupione urządzenie (po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji podatnika) podlega sklasyfikowaniu w grupie 3-6 lub 8 KŚT, a przed jego nabyciem było wykorzystywane przez okres co najmniej 6 miesięcy przez inny podmiot. W zależności od wartości urządzenia stawka amortyzacyjna może wynieść od 20% do 50%.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Zmiana zasad składania VAT-26

Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Usługi zakwaterowania w świetle ustawy o VAT

Poradnik VAT nr 15 (543) z dnia 10.08.2021 r.
Podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W tym miejscu należy wyjaśnić, że dla usług krótkotrwałego zakwaterowania sklasyfikowanych w PKWiU 55 ustawodawca nie przewidział szczególnych zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on zatem na ogólnych zasadach, tzn. z chwilą wykonania usługi.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Kopia certyfikatu rezydencji dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021 r.
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Jest to dokument, w oparciu o który polski podmiot może pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub może go nie pobierać wcale, jeśli postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną, na to zezwalają. Zasadniczo polskie podmioty (płatnicy) powinny posługiwać się oryginałami certyfikatów rezydencji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK?

Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M lub JPK_V7K - mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać udostępnienia w formie JPK ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego. Umożliwia to szybką analizę otrzymanych danych. Polski Ład zakłada, że podatnicy mają przesyłać księgi w formie JPK nie na żądanie, lecz cyklicznie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Jak odzyskać rzecz zajętą przez poborcę?

Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Rzecz nienależącą do dłużnika podatkowego, a zajętą przez urząd skarbowy, może odzyskać tylko właściciel. Musi złożyć wniosek o wyłączenie jej spod egzekucji. Żądanie wniesione po sprzedaży rzeczy nie zostanie rozpatrzone, a właścicielowi pozostaje dochodzić od dłużnika odszkodowania za poniesioną stratę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Data 17/09/2021Biuro Rachunkowe
PERFEKT

80-296 Gdańsk
ul. Na Wzgórzu 1

tel.: 58 340 35 49
fax: 58 340 35 59
tel. kom.: +48 503 062 482

biuro@perfektbiuro.pl


Banki
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8567 3,9347 1.05%
EUR 4,5346 4,6262 0.52%
CHF 4,1630 4,2472 0.12%
GBP 5,3139 5,4213 0.52%

Wiadomości:
więcej wiadomości

Copyright© Biuro rachunkowe Perfekt 2013
Design: